Konsultacje zmiany programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Poddaje się konsultacjom społecznym zmianę Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 poprzez dodanie:

 

1. W Rozdziale XI – Priorytetowe zadania publiczne punktu 13 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z przeznaczonymi środkami finansowymi w wysokości 100 000,00.

2. W Rozdziale XII – Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, zadania 13 w ramach działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej ” – 100 000,00 PLN

Pozostałe zapisy Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 02.06.2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę Nr 3805/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 09.06.2021 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu):

– pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Konsultacje zmiany Programu Współpracy”,

– lub mailem na adres: [email protected]

Ponadto zmiany w Programie dostępne będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Woźniak, telefon 41 342-11-31 – pracownikiem ROPS.

Pliki do pobrania

  • Formularz do konsultacji (plik w formacie Word o rozmiarze 43 kB) – pobierz formularz

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości