Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Te świętokrzyskie samorządy otrzymają wsparcie [LISTA]

Poznaliśmy wyniki trzeciej edycji naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tym razem o wsparcie mogły starać się samorządy, w których istniały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W tej edycji gminy mogły starać się o wsparcie w wysokości nawet 98% wartości inwestycji. Tym samym wkład własny samorządu wynosiłby jedynie 2% kosztów. Gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski na dofinansowanie projektów o wartości do 2 mln zł i do 5 mln zł. Z kolei powiaty, związki gminne itp. mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o wartości 2 mln zł i 8 mln zł.

Jakie środki dla samorządów woj. świętokrzyskiego?

Łącznie do świętokrzyskich samorządów trafi ponad 150 mln zł. To znacznie więcej niż w poprzednim roku, kiedy gminy i powiaty z terenu województwa otrzymały 7 mln zł.

Wsparcie dla gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego – lista inwestycji

Powiat buski:

Gmina Busko-Zdrój: Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-referencyjnego w m. Radzanów Gmina Busko- Zdrój- 2 401 000, 00 zł

Gmina Gnojno: Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w m. Gnojno- 2 000 000, 00zł

Gmina Pacanów: Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy- 1 960 000,00 zł

Gmina Stopnica: Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców- 1 938 000,00 zł

Gmina Wiślica:

Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Gorysławice i Górki wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej- 2 946 860,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210m- 1 862 000, 00 zł

Powiat jędrzejowski:

Gmina Imielno: Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno-

2 998 800,00 zł

Gmina Jędrzejów: Zakup samochodu ratowniczo- pożarniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP- 2 000 000, 00zł

Gmina Małogoszcz: Poprawa jakości i podniesienie standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową –

1 960 000,00 zł

Gmina Nagłowice: Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla OSP wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo- gaśniczy- 1 370 000, 00 zł

Gmina Sędziszów: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sędziszów- 2 000 000,00 zł

Gmina Słupia: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Słupia- 1 999 200,00 zł

Gmina Sobków: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- 3 000 000,00 zł

Gmina Wodzisław:

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wodzisław- 1 500 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wodzisław- 1 000 000,00 zł

Powiat jędrzejowski:

Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I- 2 998 800,00 zł

Powiat kazimierski

Gmina Czarnocin:

Melioracja centrum miejscowości Czarnocin- 2 000 000,00 zł

Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne- 1 000 000,00 zł

Gmina Opatowiec: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą-

2 940 000,00 zł

Gmina Skalbmierz:

Budowa, przebudowa, modernizacja świetlic na terenie Gminy Skalbmierz- 1 450 000, 00zł

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie- 1 450 000,00 zł

Powiat kazimierski:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z modernizacją infrastruktury edukacyjnej- 2 998 800,00 zł

Powiat kielecki

Gmina Łagów:

Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Łagowa wraz z budową drogi dojazdowej do jaskini w Łagowie oraz budową dróg w msc. Płucki i Łagów – 1 900 000,00

Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej – 810 000,00

Gmina Łopuszno – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach Gnieździska i Ruda Zajączkowska w gminie Łopuszno – 2 000 000,00

Gmina Piekoszów – Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz rzeczowa realizacja zadania polegającego na budowie kanału tłocznego na ścieki komunalne- 3 000 000,00 zł

Gmina Chmielnik – Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne oraz budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Celiny- 2 891 000,00 zł

Gmina Pierzchnica – Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica – 980 000,00 zł

Gmina Morawica – budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica – 3 000 000,00 zł

Powiat kielecki – Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj – 1 960 000,00 zł

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR – 2 000 000,00

 

Powiat konecki:

Gmina Fałków: Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice- 3 000 000,00 zł

Gmina Ruda Maleniecka: Wyposażenie budynku Publicznego Przedszkola w m. Ruda Maleniecka – 1 900 000,00 zł

Powiat konecki:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dł. ok. 2,7km i drogi powiatowej nr 0478T Fałków- Rudzisko na dł. Ok. 1,4km- 3 929 800,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie- Bedlno na dł. ok. 1,9 km- 1 568 000,00 zł

 

Powiat opatowski

Gmina Iwaniska – Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec – 1 200 000,00

Gmina Lipnik – Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów – 1 764 000,00

Gmina Opatów – rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej – 2 495 000,00

Gmina Ożarów – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Śmiłów oraz Lasocin 1 176 000,00

Gmina Sadowie – Zakup taboru niskoemisyjnego i zero emisyjnego dla gminy Sadowie – 2 907 000,00

Powiat opatowski – Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych w miejscowości Włostów – 2 940 000,00

 

Powiat ostrowiecki

Gmina Bodzechów – Bodzechów w ramach programu Polski Ład – 1 911 000,00

Gmina Ćmielów – Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów 2 842 000,00

Gmina Waśniów:

Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce 258/1 na długości 990 mb – 995 000,00

Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów – 900 000,00 zł

 

Powiat pińczowski

Gmina Pińczów: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Pińczów- 1 600 000,00 zł

 

Powiat sandomierski

Gmina Dwikozy – Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po były PGR w msc. Dwikozy oraz rozbudowa sieci wodociągowych Gminy Dwikozy – 2 450 000,00

Gmina Klimontów – Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów – 1 570 000,00

Gmina Łoniów – Utworzenie Centrum dydaktyczno-ekologicznego – 3 000 000,00zł

Gmina Obrazów – Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w miejscowości Rożki – 1 330 000,00

Gmina Samborzec – Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Samborzec 2 500 000,00

Gmina Wilczyce – Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przewozy, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tulkowicach 3 000 000,00

Gmina Zawichost:

Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów 2 371 000,00

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim 597 800,00

Powiat sandomierski – modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej wrraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 2 940 000,00

 

Powiat starachowicki

Gmina Pawłów – Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie – 2 599 000,00

Powiat starachowicki – Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach – 1 000 000,00

 

Powiat staszowski

Gmina Oleśnica – Adaptacja budynku starej plebanii w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego – 2 375 000,00

Gmina Połaniec – 1 999 999,68

Gmina Rytwiany – Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany – 2 940 000,00

Gmina Staszów – zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów 2 000 000,00

Gmina Szydłów – Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Kotuszów, Korytnica i Jabłonica – 784 000,00

Powiat staszowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy.

 

Powiat włoszczowski:

Gmina Krasocin: Kompleksowa cyfryzacja jednostek publicznych Gminy Krasocin w ramach świadczenia usług publicznych- 1 960 000,00 zł

Gmina Moskorzew: Modernizacja infrastruktury drogowej i wodnej oraz rozwój infrastruktury sportowej w miejscowości Moskorzew- 1 999 000,00 zł

Gmina Radków: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radkowie-

2 940 000,00 zł

Gmina Secemin: Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie – 2 000 000 zł

Powiat włoszczowski: Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew- Dzierzgów – 2 940 000 zł

Gmina Kluczewsko: Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II- 2 940 000 zł

Wiadomości z regionu

Powiązane wiadomości